Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Колісниченко Л.М
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.05.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"УКРМАШ-КОНВЕРСIЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01010 м. Київ вул. Івана Мазепи, 11А
4. Код за ЄДРПОУ 14277432
5. Міжміський код та телефон, факс 0444060801 0444060801
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.05.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.14277432.smida.gov.ua в мережі Інтернет 04.05.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.04.2016 припинено повноваження Генеральний директор Колісниченко Леонід Миколайович д/н д/н
д/н
65.2455
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрмаш-Конверсія» від 29.04.2016 р, Протокол №16/1. Повноваження Колісниченка Леоніда Миколайовича, який займав посаду генерального директора, припинені у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента у розмірі 65,2455%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 65,2455 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.04.2011 р. по 29.04.2016 р. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
29.04.2016 обрано Генеральний директор Колісниченко Леонід Миколайович д/н д/н
д/н
65.2455
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Укрмаш-Конверсія" 29.04.2016 р. Колісниченко Леоніда Миколайовича обрано на посаду Генерального директора. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 65,2455%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 65,2455%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. Протягом останніх п'яти років інших посад посадова особа не обіймала. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1670339 акцій. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.