Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Колісниченко Л.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМАШ-КОНВЕРСIЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01010 м.Київ вул. І. Мазепи, 11А
4. Код за ЄДРПОУ 14277432
5. Міжміський код та телефон, факс (044)406-08-01 (044)406-08-01
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № Газета "Бюлетень. Цінні папери України"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.14277432.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.05.2015 звільнено Головний бухгалтер Босенко Вікторія Володимирівна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Звільнення посадової особи виконано на підставі Наказу Генерального директора Товариства №5 від 12.05.2015 р. Посадова особа Босенко Вікторія Володимирівна, яка займала посаду головного бухгалтера, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 12.03.2013 р. по 12.05.2015 р. Замість звільненої особи на посаду головного бухгалтера нікого не призначено. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.