Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Колiсниченко Леонiд Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Укрмаш-Конверсiя"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01010 мiсто Київ вулиця Iвана Мазепи, 11А
4. Код за ЄДРПОУ 14277432
5. Міжміський код та телефон, факс 0444060801 0444060801
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Колiсниченко Денис Леонiдович 14277432
694274
Зміст інформації:
Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї (iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, сертифiкати фонду операцiй з нерухомiстю) емiтента

I. Загальнi вiдомостi
1. Повне найменування емiтента: Публiчне акцiонерне товариство "Укрмаш-Конверсiя"
2. Код за ЄДРПОУ: 14277432
3. Мiсцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Iвана Мазепи, 11А
4. Мiжмiський код, телефон та факс: 0444060801
5. Електронна адреса: tatyana@cosmetic-s.com.ua
6. Адреса сторiнки в мережi Iнтерне, яка додатково використовується емiтентом для розкриття iнформацiї: www.14277432.smida.gov.ua
7. Вид особливої iнформацiї вiдповiдного до вимог глави 1 роздiлу III або iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, сертифiкати фонду операцiй з нерухомiстю вiдповiдного до вимог глави 2 роздiлу III цього Положення: Змiна складу посадових осiб емiтента

II. Текст повiдомлення
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Укрмаш-Конверсiя" вiд 27.04.2018 р.
Переобрати Наглядову раду Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Криничного Леонiда Олексiйовича. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,000039%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 1 акцiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Переобрати Наглядову раду Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Колiсниченка Дениса Леонiдовича. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 27,1192%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 694274 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Переобрати Наглядову раду Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Безносюка Володимира Iллiча. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,00195%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 50 акцiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Криничного Леонiда Олексiйовича обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,000039%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 1 акцiї. Член Наглядової ради є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад посадова особа не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Колiсниченка Дениса Леонiдовича обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 27,1192%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 694274 акцiй. Член Наглядової ради є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад посадова особа не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Трикулiча Юрiя Iвановича обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради є представником акцiонера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад посадова особа не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

III. Пiдпис
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
Генеральний директор Колiсниченко Л.М.
02.05.2018 р.
27.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Безносюк Володимир Iллiч 14277432
50
Зміст інформації:
Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї (iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, сертифiкати фонду операцiй з нерухомiстю) емiтента

I. Загальнi вiдомостi
1. Повне найменування емiтента: Публiчне акцiонерне товариство "Укрмаш-Конверсiя"
2. Код за ЄДРПОУ: 14277432
3. Мiсцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Iвана Мазепи, 11А
4. Мiжмiський код, телефон та факс: 0444060801
5. Електронна адреса: tatyana@cosmetic-s.com.ua
6. Адреса сторiнки в мережi Iнтерне, яка додатково використовується емiтентом для розкриття iнформацiї: www.14277432.smida.gov.ua
7. Вид особливої iнформацiї вiдповiдного до вимог глави 1 роздiлу III або iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, сертифiкати фонду операцiй з нерухомiстю вiдповiдного до вимог глави 2 роздiлу III цього Положення: Змiна складу посадових осiб емiтента

II. Текст повiдомлення
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Укрмаш-Конверсiя" вiд 27.04.2018 р.
Переобрати Наглядову раду Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Криничного Леонiда Олексiйовича. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,000039%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 1 акцiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Переобрати Наглядову раду Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Колiсниченка Дениса Леонiдовича. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 27,1192%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 694274 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Переобрати Наглядову раду Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Безносюка Володимира Iллiча. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,00195%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 50 акцiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Криничного Леонiда Олексiйовича обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,000039%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 1 акцiї. Член Наглядової ради є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад посадова особа не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Колiсниченка Дениса Леонiдовича обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 27,1192%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 694274 акцiй. Член Наглядової ради є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад посадова особа не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Трикулiча Юрiя Iвановича обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради є представником акцiонера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад посадова особа не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

III. Пiдпис
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
Генеральний директор Колiсниченко Л.М.
02.05.2018 р.
27.04.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Криничний Леонiд Олексiйович 14277432
1
Зміст інформації:
Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї (iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, сертифiкати фонду операцiй з нерухомiстю) емiтента

I. Загальнi вiдомостi
1. Повне найменування емiтента: Публiчне акцiонерне товариство "Укрмаш-Конверсiя"
2. Код за ЄДРПОУ: 14277432
3. Мiсцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Iвана Мазепи, 11А
4. Мiжмiський код, телефон та факс: 0444060801
5. Електронна адреса: tatyana@cosmetic-s.com.ua
6. Адреса сторiнки в мережi Iнтерне, яка додатково використовується емiтентом для розкриття iнформацiї: www.14277432.smida.gov.ua
7. Вид особливої iнформацiї вiдповiдного до вимог глави 1 роздiлу III або iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, сертифiкати фонду операцiй з нерухомiстю вiдповiдного до вимог глави 2 роздiлу III цього Положення: Змiна складу посадових осiб емiтента

II. Текст повiдомлення
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Укрмаш-Конверсiя" вiд 27.04.2018 р.
Переобрати Наглядову раду Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Криничного Леонiда Олексiйовича. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,000039%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 1 акцiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Переобрати Наглядову раду Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Колiсниченка Дениса Леонiдовича. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 27,1192%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 694274 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Переобрати Наглядову раду Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Безносюка Володимира Iллiча. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,00195%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 50 акцiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Криничного Леонiда Олексiйовича обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,000039%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 1 акцiї. Член Наглядової ради є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад посадова особа не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Колiсниченка Дениса Леонiдовича обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 27,1192%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 694274 акцiй. Член Наглядової ради є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад посадова особа не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Трикулiча Юрiя Iвановича обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради є представником акцiонера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад посадова особа не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

III. Пiдпис
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
Генеральний директор Колiсниченко Л.М.
02.05.2018 р.
27.04.2018 обрано Голова Наглядової Ради Криничний Леонiд Волод 14277432
1
Зміст інформації:
Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї (iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, сертифiкати фонду операцiй з нерухомiстю) емiтента

I. Загальнi вiдомостi
1. Повне найменування емiтента: Публiчне акцiонерне товариство "Укрмаш-Конверсiя"
2. Код за ЄДРПОУ: 14277432
3. Мiсцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Iвана Мазепи, 11А
4. Мiжмiський код, телефон та факс: 0444060801
5. Електронна адреса: tatyana@cosmetic-s.com.ua
6. Адреса сторiнки в мережi Iнтерне, яка додатково використовується емiтентом для розкриття iнформацiї: www.14277432.smida.gov.ua
7. Вид особливої iнформацiї вiдповiдного до вимог глави 1 роздiлу III або iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, сертифiкати фонду операцiй з нерухомiстю вiдповiдного до вимог глави 2 роздiлу III цього Положення: Змiна складу посадових осiб емiтента

II. Текст повiдомлення
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Укрмаш-Конверсiя" вiд 27.04.2018 р.
Переобрати Наглядову раду Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Криничного Леонiда Олексiйовича. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,000039%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 1 акцiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Переобрати Наглядову раду Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Колiсниченка Дениса Леонiдовича. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 27,1192%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 694274 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Переобрати Наглядову раду Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Безносюка Володимира Iллiча. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,00195%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 50 акцiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Криничного Леонiда Олексiйовича обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,000039%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 1 акцiї. Член Наглядової ради є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад посадова особа не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Колiсниченка Дениса Леонiдовича обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 27,1192%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 694274 акцiй. Член Наглядової ради є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад посадова особа не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Трикулiча Юрiя Iвановича обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради є представником акцiонера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад посадова особа не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

III. Пiдпис
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
Генеральний директор Колiсниченко Л.М.
02.05.2018 р.
27.04.2018 обрано Член Наглядової ради Колiсниченко Денис Леонiдович 14277432
694274
Зміст інформації:
Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї (iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, сертифiкати фонду операцiй з нерухомiстю) емiтента

I. Загальнi вiдомостi
1. Повне найменування емiтента: Публiчне акцiонерне товариство "Укрмаш-Конверсiя"
2. Код за ЄДРПОУ: 14277432
3. Мiсцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Iвана Мазепи, 11А
4. Мiжмiський код, телефон та факс: 0444060801
5. Електронна адреса: tatyana@cosmetic-s.com.ua
6. Адреса сторiнки в мережi Iнтерне, яка додатково використовується емiтентом для розкриття iнформацiї: www.14277432.smida.gov.ua
7. Вид особливої iнформацiї вiдповiдного до вимог глави 1 роздiлу III або iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, сертифiкати фонду операцiй з нерухомiстю вiдповiдного до вимог глави 2 роздiлу III цього Положення: Змiна складу посадових осiб емiтента

II. Текст повiдомлення
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Укрмаш-Конверсiя" вiд 27.04.2018 р.
Переобрати Наглядову раду Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Криничного Леонiда Олексiйовича. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,000039%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 1 акцiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Переобрати Наглядову раду Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Колiсниченка Дениса Леонiдовича. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 27,1192%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 694274 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Переобрати Наглядову раду Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Безносюка Володимира Iллiча. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,00195%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 50 акцiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Криничного Леонiда Олексiйовича обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,000039%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 1 акцiї. Член Наглядової ради є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад посадова особа не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Колiсниченка Дениса Леонiдовича обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 27,1192%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 694274 акцiй. Член Наглядової ради є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад посадова особа не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Трикулiча Юрiя Iвановича обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради є представником акцiонера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад посадова особа не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

III. Пiдпис
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
Генеральний директор Колiсниченко Л.М.
02.05.2018 р.
27.04.2018 обрано Член Наглядової ради Трикулiч Юрiй Iванович 14277432
0
Зміст інформації:
Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї (iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, сертифiкати фонду операцiй з нерухомiстю) емiтента

I. Загальнi вiдомостi
1. Повне найменування емiтента: Публiчне акцiонерне товариство "Укрмаш-Конверсiя"
2. Код за ЄДРПОУ: 14277432
3. Мiсцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Iвана Мазепи, 11А
4. Мiжмiський код, телефон та факс: 0444060801
5. Електронна адреса: tatyana@cosmetic-s.com.ua
6. Адреса сторiнки в мережi Iнтерне, яка додатково використовується емiтентом для розкриття iнформацiї: www.14277432.smida.gov.ua
7. Вид особливої iнформацiї вiдповiдного до вимог глави 1 роздiлу III або iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, сертифiкати фонду операцiй з нерухомiстю вiдповiдного до вимог глави 2 роздiлу III цього Положення: Змiна складу посадових осiб емiтента

II. Текст повiдомлення
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Укрмаш-Конверсiя" вiд 27.04.2018 р.
Переобрати Наглядову раду Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Криничного Леонiда Олексiйовича. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,000039%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 1 акцiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Переобрати Наглядову раду Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Колiсниченка Дениса Леонiдовича. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 27,1192%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 694274 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Переобрати Наглядову раду Товариства, у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Безносюка Володимира Iллiча. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,00195%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 50 акцiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Криничного Леонiда Олексiйовича обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,000039%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 1 акцiї. Член Наглядової ради є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад посадова особа не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Колiсниченка Дениса Леонiдовича обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 27,1192%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 694274 акцiй. Член Наглядової ради є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад посадова особа не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
Трикулiча Юрiя Iвановича обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради є представником акцiонера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад посадова особа не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

III. Пiдпис
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
Генеральний директор Колiсниченко Л.М.
02.05.2018 р.