Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2018
Дата публікації 26.03.2018 15:09:03
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "УКРМАШ-КОНВЕРСІЯ"
Юридична адреса* 01010 м.Київ,вул.Івана Мазепи,11-А
Керівник* Колісниченко Леонід Миколайович - Генеральний директор. Тел: 044 406 08 01
E-mail* tatyana@cosmetic-s.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПАТ «УКРМАШ-КОНВЕРСІЯ»

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. І. Мазепи, 11-А, 1-й пов, офіс ПАТ «Укрмаш-Конверсія». Початок зборів о 14:00 годині. Реєстрація з 13:30 до 13:50 години за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 23 квітня 2018 р.

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання голови та секретаря зборів.
 3. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
 9. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його у новій редакції.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис грн.)

Найменування показника

Період

Звітний              (2017 р.)

Попередній (2016 р.)

Усього активів

8392

8477

Основні засоби

7285

4841

Дострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

574

574

Сумарна дебіторська заборгованість

448

2685

Грошові кошти та їх еквіваленти

15

45

Нерозподілений прибуток

4725

4238

Власний капітал

7059

6572

Статутний капітал

640

640

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

1333

1905

Чистий прибуток (збиток)

487

730

Середньорічна кількість акцій (шт)

2560084

2560084

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

5

4

 

 

Акціонери мають можливість ознайомитись з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись з письмовим запитом або особисто до особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами кожного робочого дня з 10:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за адресою: Київська обл., м. Боярка, вул. Ленінградська, 7, 2й-пов, приймальня генерального директора; а в день проведення Загальних зборів – також у місті їх проведення. Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є генеральний директор Колісніченко Л.М.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства

Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Довідки за телефоном: (044) 406-08-01.

 

Наглядова рада.

 

Проекти рішень на чергових загальних зборах акціонерів

ПАТ «Укрмаш-Конверсія» 27.04.2018 року

 

 1. Обрання членів лічильної комісії.
  1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі:
 1. Колісниченко Надія Костянтинівна
 2. Колісниченко Олена Леонідівна
 3. Школьна Марія Олександрівна
  1. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних щборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному складі.
 1. Обрання голови та секретаря зборів.
 1. Колісниченко Леонід Миколайович – голова зборів Товариства
 2. Школьна Марія Олександрівна – секретар зборів Товариства
 1. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду.

 1. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
  1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік
 2. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.1. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік.

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
  1. Затвердити та взяти до відома річний звіт Товариства за 2017 рік.
 1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

8.1. Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

8.2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно - правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

 1. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його у новій редакції.
  1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
  2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
  3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Колісниченко Леонід Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.03.2018
(дата)