Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  06.02.2020 11:50:02
Дата здійснення дії: 10.03.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМАШ-КОНВЕРСІЯ"
Код за ЄДРПОУ:  14277432
Текст повідомлення: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«УКРМАШ-КОНВЕРСІЯ», код ЄДРПОУ 14277432

(місцезнаходження: 01010, м.Київ, вул. Івана Мазепи, 11-А)

(далі-Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 10 березня 2020 року за адресою: м. Київ, вул. І.Мазепи, 11-А, 1-й пов, офіс ПАТ «Укрмаш-Конверсія». Початок зборів о 09 годині 00 хвилин. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюватиметься з 08 години 30 хвилин до 08 години 50 хвилин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом 24 годину 03.03.2020 року.

Проект порядку денного та проекти рішень:

 1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі трьох осіб: Кізюн Катерина Тимофіївна, Колісниченко Надія Костянтинівна, Яскевич Алла Василівна. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

 1. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: обрати головою загальних зборів – Колісниченка Леоніда Миколайовича, обрати секретарем загальних зборів – Колісниченка Дениса Леонідовича.

 1. Звіт генерального директора ПАТ «Укрмаш-Конверсія» про результати фінансово– господарської діяльності Товариства у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік.

 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: прийняти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік.

 1. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.

Проект рішення: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

 1. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів генерального директора, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: затвердити запропоновані генеральним директором, наглядовою радою та ревізійною комісією Товариства заходи щодо покращення ефективності роботи підприємства та покращення показників фінансово-господарської діяльності Товариства.

 1. Затвердження річного звіту за 2019 рік та балансу Товариства станом на 31.12.2019 року.

Проект рішення: затвердити річний звіт за 2019 рік та баланс Товариства станом на 31.12.2019 року.

 1. Розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2019 році.

Проект рішення: прибуток, отриманий Товариством за наслідками роботи у 2019 році направити на покращення матеріально-технічної бази Товариства.

 1. Припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення: Припинити публічне акціонерне товариство «Укрмаш-Конверсія» у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмаш-Конверсія» (місцезнаходження: 01010, м.Київ, вул. Івана Мазепи, 11-А). При перетворенні ПАТ «Укрмаш-Конверсія», все його майно, всі права і обов’язки переходять за передавальним актом до товариства з обмеженою відповідальністю «Укрмаш-Конверсія».

 1. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.

Проект рішення: Затвердити наступні порядок та умови перетворення Товариства: протягом 3-х днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте загальними зборами рішення щодо припинення у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПАТ «Укрмаш-Конверсія». У визначені законодавством порядку та строки комісія з припинення ПАТ «Укрмаш-Конверсія» подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднює особливу інформацію про прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо припинення у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це всіх кредиторів ПАТ «Укрмаш-Конверсія», оприлюднює повідомлення про ухвалене рішення в загальдоступній інформаційній базі НКЦПФР. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства складає два місяці з дня оприлюднення повідомлення про внесення запису до ЄДР щодо прийнятого рішення про припинення Товариства. Вимоги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному законодавством. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всього майна, прав і обов’язків юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами. Передавальний акт затверджується рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки здійснюється обмін акцій на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Укрмаш-Конверсія», що створюється у результаті перетворення. Протягом 10 робочих днів з дати затвердження передавального акту, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій. Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Укрмаш-Конверсія» та державної реєстрації припинення публічного акціонерного товариства «Укрмаш-Конверсія».

 1. Обрання голови та членів комісії з припинення.

Проект рішення: Обрати комісію з припинення ПАТ «Укрмаш-Конверсія» у складі:

Голова комісії з припинення – Колісниченко Леонід Миколайович, реєстраційний номер облікової картки платника податків  1773610716.

Місцезнаходження комісії з припинення: 01010, м.Київ, вул. Івана Мазепи, 11-А.

 1. Затвердження плану перетворення.

Проект рішення: Затвердити план перетворення публічного акціонерного товариства «Укрмаш-Конверсія» в товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмаш-Конверсія» відповідно до ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства» (додаток №3).

 1. Затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі Товариства на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення: У відповідності до ст.ст. 80, 87 ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердити наступні порядок та умови обміну акцій у статутному капіталі ПАТ «Укрмаш-Конверсія» на частки в статутному капіталі створюваного в процесі перетворення товариства з обмеженою відповідальністю «Укрмаш-Конверсія»:

Внаслідок перетворення ПАТ «Укрмаш-Конверсія» в товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмаш-Конверсія» акції ПАТ «Укрмаш-Конверсія» конвертуються в частки товариства з обмеженою відповідальністю «Укрмаш-Конверсія» та розподіляються серед його учасників. На зборах засновників (учасників) товариства з обмеженою відповідальністю «Укрмаш-Конверсія» кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому частками товариства з обмеженою відповідальністю  «Укрмаш-Конверсія» власником яких він може стати внаслідок перетворення ПАТ «Укрмаш-Конверсія». Розподіл часток товариства з обмеженою відповідальністю відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства. Розмір частки учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Укрмаш-Конверсія» дорівнюватиме розміру загальної номінальної вартості належних йому акцій ПАТ «Укрмаш-Конверсія». Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Укрмаш-Конверсія» має дорівнювати розміру статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Укрмаш-Конверсія». Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 1. Затвердження умов, порядку і строків оцінки та викупу акцій у акціонерів.

Проект № 1 рішення: Кожний акціонер Товариства, який зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про перетворення Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в цих загальних зборах. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, яка визначається суб’єктом оціночної діяльності та затверджується наглядовою радою Товариства станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання цих загальних зборів. Товариство протягом не більш як п’яти робочих днів після прийняття рішення про припинення у порядку, встановленому  статутом Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій. Протягом 30 днів після прийняття рішення про перетворення, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу, яка має містити інформацію, визначену законодавством. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.

Проект № 2 рішення: у зв’язку з тим, що за рішення про припинення віддано 100% голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах, порядок і строк оцінки та викупу акцій у акціонерів не затверджувати.

Основні показники фінансово-господарської  діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

Попередній (2018 р.)

Звітний

(2019 р.)

Усього активів

9457

9983

Основні засоби

7059

7032

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси 

578

573

Сумарна дебіторська заборгованість

1241

2229

Грошові кошти та їх еквіваленти 

497

123

Нерозподілений прибуток 

5866

6835

Власний капітал 

8200

9169

Статутний капітал 

640

640

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

1257

814

Чистий прибуток (збиток) 

1141

965

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

2560084

2560084

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

7

6

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м.Київ, вул. Івана Мазепи, 11-А, кабінет генерального директора, у робочі дні з 10-00 год. до 13-00 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є генеральний директор Товариства Колісниченко Л.М.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить 2 560 084 штук, кількість голосуючих акцій Товариства становить 1 671 339  штук.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог чинного законодавства України.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: https://14277432.smida.gov.ua.

Довідки за телефоном: (044) 406-08-01.