Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  07.11.2019 14:58:02
Дата здійснення дії: 09.12.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМАШ-КОНВЕРСІЯ"
Код за ЄДРПОУ:  14277432
Текст повідомлення: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«УКРМАШ-КОНВЕРСІЯ», код ЄДРПОУ 14277432

(місцезнаходження: 01010, м.Київ, вул. Івана Мазепи, 11-А)

(далі-Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 9 грудня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. І.Мазепи, 11-А, 1-й пов, офіс ПАТ «Укрмаш-Конверсія». Початок зборів о 9 годині 00 хвилин. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюватиметься з 8 години 30 хвилин до 8 години 50 хвилин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом 24 годину 3 грудня 2019 року.

 

Проект порядку денного та проекти рішень:

  1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі трьох осіб: Кізюн Катерина Тимофіївна, Колісниченко Надія Костянтинівна, Яскевич Алла Василівна. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

 

  1. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: обрати головою загальних зборів – Колісниченка Леоніда Миколайовича, обрати секретарем загальних зборів – Колісниченка Дениса Леонідовича.

 

  1. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його у новій редакції, надання повноважень на його підписання.

Проект рішення: у зв’язку з приведенням статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства внести відповідні зміни до статуту, викласти та затвердити статут ПАТ «Укрмаш-Конверсія» у новій редакції і уповноважити голову та секретаря зборів підписати нову редакцію статуту ПАТ «Укрмаш-Конверсія».

 

  1. Приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до статуту та чинного законодавства України.

Проект рішення: привести внутрішні документи Товариства у відповідність до нової редакції статуту ПАТ «Укрмаш-Конверсія» та чинного законодавства.

 

  1. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження наглядової ради Товариства у складі Криничний Л.А., Колісниченко Д.Л., Трикуліч Ю.І.

 

  1. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Кумулятивне голосування.

 

  1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Уповноважити генерального директора підписати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами наглядової ради.

 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня проведення загальних зборів, а також у день проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м.Київ, вул. Івана Мазепи, 11-А, кабінет генерального директора, у робочі дні з 10-00 год. до 13-00 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є генеральний директор Товариства Колісниченко Л.М.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить 2 260 084 (два мільйони двісті шістдесят тисяч вісімдесят чотири) штук, кількість голосуючих акцій Товариства становить 1 671 339 (один мільйон шістсот сімдесят одна тисяча триста тридцять дев’ять)  штук.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог чинного законодавства України.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: https://14277432.smida.gov.ua.

Довідки за телефоном: (044) 406-08-01.